Auteursrecht/Copyright

© 2012 ALK-Abelló b.v., Almere. Alle rechten voorbehouden.

Alle afbeeldingen, merken, logo’s en teksten zijn en blijven eigendom van ALK-Abelló b.v. en mogen op geen enkele wijze gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van ALK-Abelló. ALK-Abelló verleent u hierbij toestemming teksten en documenten die door ALK-Abelló op internet gepubliceerd zijn voor niet-commercieel gebruik te kopiëren, mits elke kopie die u van deze teksten en documenten maakt van het volgende copyright-teken wordt voorzien: “© 2012 ALK-Abelló b.v., Almere”. Afgezien van deze beperkte toestemming is ieder ander gebruik, geheel of gedeeltelijke vermenigvuldiging en/of reproductie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ALK-Abelló, verboden.

 

Het gebruik dan wel misbruik van de handelsmerken of enig ander materiaal (uitgezonderd toegestaan zoals daarin omschreven) is uitdrukkelijk verboden en kan o.a. schending van het auteursrecht, het merkenrecht, de privacywetgeving betekenen. ALK-Abelló benadrukt dat zij een actief en doeltreffend beleid nastreeft m.b.t. de bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten.

 

Privacy Statements

ALK-Abelló heeft deze persoonsgegevensverklaring opgesteld omdat wij uw recht op privacy respecteren. Hieronder leest u hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken op de websites: https://www.allesoverallergie.nl

Wij gebruiken uw IP-adres voor het vaststellen van problemen met onze server en voor het administreren van deze website. Uw IP-adres wordt gebruikt voor het verzamelen van demografische gegevens in brede zin. We gebruiken soms zogenaamde cookies om u specifieke informatie naar uw eigen interesse te leveren.

Aanvraagformulieren op deze site vragen soms om contactinformatie van gebruikers (zoals naam) en demografische informatie (zoals straat, postcode en woonplaats). We gebruiken deze gegevens van het aanvraagformulier om u de gewenste brochures, kosteloos, toe te sturen. Demografische gegevens en profielgegevens worden ook verzameld op deze site. We gebruiken deze informatie om de site af te stemmen op de bezoeker door materiaal aan te bieden waarvan we denken dat deze voor de bezoeker interessant is en door in de presentatie ervan rekening te houden met zijn of haar voorkeur. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. ALK-Abelló draagt zorg voor de beveiliging van de gegevens tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking, voor zover e.e.a. binnen haar invloed en verantwoordelijkheid valt.

Deze site bevat links naar andere sites. ALK-Abelló is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze websites. ALK-Abelló biedt bezoekers van deze website de mogelijkheid tot het verzoek om aanpassing of verwijdering van persoonsgegevens uit de database, het verzoek tot het stopzetten van toekomstige informatieverzending of te verklaren om in de toekomst niet langer van onze diensten gebruik te willen maken. Uw reactie kunt u zenden aan:


ALK – Abelló BV

Postbus 60022

1320 AA Almere

Tel. 036 5397840

Of via e-mail: infonl@alk.net

 

Uitsluiting aansprakelijkheid

ALK-Abelló betracht grote zorg en inspanning om deze website accuraat en actueel te houden. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld ter informatie en kan op geen enkele wijze de adviezen van medische beroepsbeoefenaren vervangen. De informatie op deze site dient niet et worden gebruikt om een diagnose te stellen met betrekking tot een gezondheidsprobleem. Te allen tijde dient een arts of specialist te worden geraadpleegd.

Deze publicatie is niet meer dan een hulpmiddel om recente medische kennis, ontwikkelingen en inzichten beter te kunnen begrijpen. In geen geval kan ALK-Abelló, haar personeel en/of met haar verbonden ondernemingen aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het – door ALK-Abelló niet te controleren – gebruik van deze publicatie. Indien men na kennisname van de door ALK-Abelló gepubliceerde gegevens reageert met enige informatie, zoals feedback gegevens, opmerkingen, suggesties en dergelijke, zal deze informatie door ALK-Abelló als openbaar gemaakt worden beschouwd. ALK-Abelló aanvaardt geen aansprakelijkheid m.b.t. links naar andere websites, publieke prikborden, forums, nieuwsgroepen, chatboxen en dergelijke die niet onder de verantwoordelijkheid van ALK-Abelló vallen.

Deze website en alle hierop vermelde informatie, is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland. Als u in het algemeen vragen heeft kunt u eveneens contact opnemen op bovenstaand telefoonnummer.